Dịch vụ

Xuất nhập khẩu – khai thuê hải quan

Các dịch vụ chi tiết bao gồm:

  • Xử lý việc xuất nhập khẩu qua đường bộ, đường thủy
  • Đầy đủ phương thức xử lý phù hợp để giảm thiểu sự chậm trễ của hàng hóa chuyển giao
  • Kinh nghiệm với các chuyến vận chuyển hàng phức tạp
  • Tính toán thuế và thuế hải quan
  • Hoàn thiện quản lý hồ sơ khai thuế
  • Hỗ trợ giấy phép nhập khẩu
  • Hỗ trợ hoàn lại thuế quan và miễn thuế
  • Tư vấn về hàng hóa/ xử lý sự cố hải quan